آبیاری تحت فشار

شرکت مهندسین مشاور مهــاب بارش از بدو شروع کار خود در امر طراحی ونظارت بر اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در سطح کشور فعال بوده است. از جمله پروژه های مشاور که به اتمام رسیده یا در حال انجام می باشند به شرح ذیل است:

 

ردیف موضوع پروژه کارفرما تاریخ شروع استان
1 مطالعه و طراحی آبیاری تحت فشار مدیریت آب و خاک  وامور فنی ومهندسی 1390/11/10 زنجان
2 نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار چاههای مشاعی مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1391/01/31 زنجان
3 نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 1200 هکتار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده 1393/04/01 زنجان
4 نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 800 هکتار  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان 1393/04/14 زنجان
5 نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سطج 300 هکتار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود 1393/04/11 زنجان
6 مطالعه و طراحی آبیاری تحت فشار در سطح 1000 هکتار در سطح شهرستان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان 1393/08/07 هرمزگان
7 مطالعه وطراحی آبیاری تحت فشار در سطح 3300 هکتار در چاههای با منابع آبی مشترک در سطح شهرستان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده 1394/04/08 زنجان
8 مطالعه وطراحی آبیاری تحت فشار در سطح 1000 هکتار در چاههای با منابع آبی مشترک در سطح شهرستان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان 1394/4/11 زنجان
9 مطالعه و طراحی آبیاری تحت فشار در سطح 300 هکتار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود 1394/04/09 زنجان
10 نظارت بر بهره برداری پروژه های آبیاری تحت فشار در سطح 10000 هکتار در سطح استان مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1394/04/07 زنجان