کشاورزی و منابع طبیعی

از پروژه های در حال انجام و به اتمام رسیده مشاور در بخش تخصص کشاورزی ومنابع طبیعی نیزمی توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

ردیف موضوع پروژه کارفرما تاریخ شروع استان
1 مطالعات ارزیابی کیفی تناسب اراضی در سطح 10000 هکتار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی قزوین 1393/07/15 قزوین
2 مطالعات ارزیابی کیفی تناسب اراضی در سطح 3800 هکتار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی(شاهرود) 1394/08/26 سمنان