شبکه های آبیاری و زهکشی

از پروژه های در حال انجام و به اتمام رسیده مشاور در بخش شبکه های آبیاری و زهکشی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ردیف موضوع کارفرما تاریخ شروع استان
1 نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای شبکه آبیاری تحت فشار پایاب سد سفید کمر1 و2 شهرستان ایجرود مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1390/3/30 زنجان
2 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی بند انحرافی و کانال انتقال آب خانقاه مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1390/3/30 زنجان
3 انجام مطالعات بازبینی مطالعات مرحله اول ودوم بند انحرافی و کانال انتقال آب خانقاه مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1390/4/30 زنجان
4 مطالعات مرحله اول ودوم بند انجرافی روستای چاپوق شهرستان ایجرود مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1390/07/19 زنجان
5 مطالعات مرحله اول ودوم بند انجرافی روستای نکتو شهرستان ایجرود مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1390/07/19 زنجان
6 مطالعات مرحله اول ودوم بند انجرافی روستای تله گرد شهرستان ایجرود مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1390/07/19 زنجان
7 مطالعات مرحله اول ودوم بند انجرافی روستای بیدگینه شهرستان ایجرود مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1390/07/19 زنجان
8 مطالعات مرحله دوم طرح تامین و انتقال آب شهرک طوبی شرکت تعاونی شهرک طوبی 1393/12/25 آ.ش
9 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری موضعی باغ های روستای فنوش آباد شهرستان ابهر مدیریت آب و خاک و امور فنی ومهندسی 1394/03/04 زنجان
10 مطالعات مکان یابی و طراحی سد زیر زمینی پاشا چای  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  1393/03/15 زنجان
12 آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیر زمینی دشتهای قیدار و ابهر شرکت آب منطقه ای استان زنجان 1395/09/09 زنجان
13 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی خطوط انتقال شبکه پایاب کینه ورس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 1395/12/25 زنجان
14 مطالعه بررسی توسعه وبا عدم توسعه ممنوعیت دشتهای زنجان و زرین آباد-گل تپه شرکت آب منطقه ای استان زنجان 1396/06/13 زنجان
15 کارشناسی،تطبیق،بررسی و تکمیل پرونده های حفاظت شرکت آب منطقه ای استان زنجان 1396/10/26 زنجان