صفحه اصلي > خبرها > برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین یافته های آبیاری با تاکید بر نظارت بر بهره برداری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین یافته های آبیاری با تاکید بر نظارت بر بهره برداری


3-04-1395, 14:45. نويسنده: admin

این دوره از ساعت 9 صبح شروع گردید ابتدا مهندس داودی مدیر آب و خاک و امور فنی ومهندسی با بر شمردن شرایط آبی استان و ضرورت تجهیز اراضی کشاورزی را بر شمردند و بر افزایش ترغیب کشاورزان به استفاده از روش آبیاری تیپ تا کید کردند،سپس مهندس کرامتی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان نیز رعایت اصول مدیریت مزرعه همزمان با افزایش راندمان آبیاری را بسیار امر مناسبی دانسته و بر ضرورت انجام نظارت بر بهره برداری تا کید داشتند و در ادامه نیز آقای دکتر نصرتی نیز به کارشناسان در خصوص برنامه ریزی در خصوص ترویج آبیاری تحت فشار و نظارت بر بهره برداری بر آن توصیه های لازم را ارائه نمودند .سپس کارشناسان شرکت مهندسین مشاور مهاب بارش آخرین گزارشات خود در خصوص پروژه نظارت بر بهره برداری طرحهای آبیاری تحت فشار را تشریح نمودند. در انتهای جلسه نیز کارشناسان شرکت مپصا در خصوص لوله های  پلی اتیلن موارد فنی رابه حاضران در دوره ارائه نمودند.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین یافته های آبیاری با تاکید بر نظارت بر بهره برداری

 


بازگشت