تاسیسات آب و فاضلاب

پروژه های تکمیل شده و در حال انجام مشاور در تخصص تاسیسات آب و فاضلاب عبارتند از:

 

ردیف عنوان پروژه کارفرما استان محل پروژه
1 خدمات مشاوره پروژه های شرکت آبفار در شهرستان های خدابنده و ابهر و خرمدره آبفار زنجان
2 مطالعات پساب فاضلاب شهرک اشراق شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان